Steun en hulp

Als pedofiel kun je je soms eenzaam en depressief voelen, of een gebrek aan zelfacceptatie ervaren. Sommige pedofielen hebben moeite met hun seksuele gevoelens.

Ontdek je pedofiele gevoelens bij jezelf dan kan dat leiden tot schaamte of zelfs tot paniek. Je kunt je alleen voelen omdat het lijkt alsof je er met niemand over kan praten.

Het is belangrijk te weten dat je een fijn leven kunt hebben met pedofiele gevoelens zonder dat je daarbij de wet overtreedt. Steun van gevoelsgenoten en/of professionele hulp kan daarbij helpen.

Zoek je steun?

Contact met gevoelsgenoten, andere mensen met pedofiele gevoelens, kan helpen bij het leren accepteren van jezelf. Het kan je helpen te beseffen dat je geen monster bent maar een mens met pedofiele gevoelens. Gesprekken met andere pedofielen kunnen eenzaamheid, depressie en stress verminderen. Zij hebben dezelfde ervaringen en kunnen vertellen hoe zij omgaan met pedofiele gevoelens, stress, een coming-out, of zij hulp zochten en waar.

Pedofilie.be organiseert wekelijks een chat voor contact met gevoelsgenoten. De chat wordt bezocht door tientallen personen vanaf zestien jaar en ouder.

Je kunt op Pedofilie.be ook verhalen lezen van gevoelsgenoten en hoe zij omgaan met pedofilie in hun dagelijks bestaan.

Zoek je hulp?

Contact met professionals kan helpen als je mentaal sterker wilt worden, je hart wilt luchten en/of graag met een objectieve partij praat. Professionele hulpverleners kunnen helpen bij somberheid, een negatief zelfbeeld, verdriet, stress en zijn vaak beter in staat te helpen als meer problemen zijn dan alleen pedofiele gevoelens Bijvoorbeeld als je ook kampt met trauma of psychische stoornissen. Gespecialiseerde professionals kunnen je bijstaan als je bang bent je seksuele gevoelens voor kinderen of tieners in de praktijk te brengen.

Aan de chat van Pedofilie.be zijn enkele professionele therapeuten verbonden. Zij kunnen samen met jou onderzoeken wat je hulpvraag precies is en welke hulp voor jou het meest geschikt is.

Zie de pagina’s ‘Wat je moet weten over hulp’ en ‘Overzicht van hulpverleners’ voor meer informatie.

Wat je moet weten over hulp

Hulpvraag

Als je professionele hulp zoekt, staat jouw hulpvraag centraal. Het is verstandig vooraf na te denken over je hulpvraag. Als je wilt kan Pedofilie.be je hierbij helpen. Voorbeelden van hulpvragen van mensen met pedofiele gevoelens zijn:

 • Ik wil van mijn depressieve gevoelens af.
 • Ik wil mij minder eenzaam voelen.
 • Ik wil graag mijn partner/familie/vrienden vertellen over mijn geaardheid.
 • Ik loop vast in mijn leven thuis en op het werk. Ik heb hulp nodig.
 • Ik wil geen kinderen beschadigen, maar soms twijfel ik of ik dat volhoud.
 • Ik wil graag stoppen met het kijken naar kinderporno.

Mensen vragen ook wel:

“Hoe kom ik van mijn pedofiele gevoelens af?”

Als je pedofiele gevoelens niet iets eenmaligs zijn en meer lijken op een voorkeur, dan is dat waarschijnlijk niet mogelijk. Net zoals je pedofiele gevoelens niet kiest, kan je ook niet kiezen ze niet te hebben. Gelukkig kun je wel leren deze gevoelens zo in het dagelijks leven te passen dat je toch een fijn leven kunt hebben. Zowel contact met gevoelsgenoten als professionele hulp kan hierbij helpen.

Forensische en non-forensische hulp
Hulp voor pedofielen is in te delen in forensische en non-forensische hulp. Forensische hulp is er voor mensen die door een psychische of psychiatrische stoornis een gevaar vormen voor zichzelf en vooral voor anderen. Deze vorm van hulpverlening kan door een rechter worden opgelegd. Forensische hulp wil voorkomen dat iemand een misdaad pleegt. Meer informatie over forensische hulp vind je hier.

Non-forensische hulp is gericht op hulpvragen zonder dat er sprake is van een strafbaar feit of dreiging daarvan. Hier kun je dus terecht voor hulpvragen over bijvoorbeeld depressie, perspectief in het leven als pedofiel, negatief zelfbeeld, omgaan met stigma of eenzaamheid.

Ik heb een gewone hulpvraag en ga naar een forensische hulpverlener. Kan dat?

De ervaring leert dat het belangrijk is dat een hulpverlener enige basiskennis heeft van pedofilie. Pedofilie.be ervaart helaas een tekort aan (non-forensische) psychologen en therapeuten met voldoende kennis van pedofilie en ervaring met cliënten met pedofiele gevoelens. Pedofilie.be ziet dat forensische hulpverleners zich ook richten op non-forensische hulp. Het is prima dat hierdoor meer hulp beschikbaar komt, maar het is helaas niet zonder risico. Pedofielen die non-forensische hulp zochten bij een forensische hulpverlener, geven de volgende tips:

 • Zorg voor een duidelijke hulpvraag. Onderzoek eerst alternatieven buiten de forensische zorg.
 • Vraag vanaf het begin toegang tot je dossier en vraag om correctie indien nodig.
 • Als er geen sprake is van een delict voorkom dan afname van een risico-inventarisatie op delictherhaling. Of krijg vooraf de garantie dat er geen conclusies aan worden verbonden.
 • Vraag desgewenst om een privacyverklaring voor de verzekering zodat de behandelcode niet herkenbaar is voor de verzekeraar.
 • Wees je bewust van wat je vertelt. Je verhaal kan worden gescreend op risico’s.

Kun je dan maar beter géén hulp zoeken bij forensische hulp? Toch wel. Zij beschikken vaak over expertise op meerdere terreinen. Zij kunnen dus complexe hulpvragen behandelen zonder dat hulp bij meerdere zorgaanbieders nodig is.

Wanneer en hoe vertel je je hulpverlener over je pedofiele gevoelens?

Hierop is niet één antwoord. Bij Pedofilie.be hoorden we meerdere varianten. De één voert eerst een paar algemene gesprekken om in te schatten of het veilig genoeg is. Een ander valt met de deur in huis. Wij hoorden van trajecten waar de hulpverlener even tijd nodig had om zich op het onderwerp in te lezen.

In de rubriek Mensen op deze site staat het verhaal van een pedofiel die zijn hulpverlener per brief informeerde.

Deze zinnen kunnen helpen het gesprek te starten:

 • “Ik zou willen praten over seksualiteit en mijn twijfels daarbij.”
 • “Ik voel mij somber omdat ik nooit kan bespreken wat mij echt dwars zit.”
 • “Ik heb altijd kunnen doen alsof er niets aan de hand is, maar dat lukt me niet meer.”
 • “Ik kan niet zijn wie ik ben, niet zoals hetero’s en homo’s dat wel kunnen”

Wat is goede hulp?

Pedofilie wordt niet altijd goed begrepen. Ook niet door professionele hulpverleners. Voor hen is daarom de Nederlandse GGZ Zorgstandaard Parafiele en hyperseksuele stoornissen (link) opgesteld. Daarin staan de mogelijkheden voor behandeling en begeleiding van mensen met onder andere pedofiele gevoelens. Pedofilie.nl droeg bij aan deze zorgstandaard.

Hoe herken je goede hulp? Die hulp voldoet tenminste aan deze uitgangspunten:

 • De hulpverlener benadert cliënten met pedofiele gevoelens niet op voorhand als potentiële zedendader. Lang niet iedereen met een pedofiele interesse handelt daarnaar op een manier die schadelijk is voor een ander. Een pedofiel is niet per se een zedendader. Ontucht met kinderen komt in de meeste gevallen niet voort uit een pedofiele geaardheid.
 • De hulpverlener zorgt voor openheid en transparantie. Bijvoorbeeld over de eigen normen en waarden op het gebied van seksualiteit. Ook is de hulpverlener duidelijk over beroepsgeheim en de grenzen daarvan.
 • De hulpverlener veroordeelt seksueel grensoverschrijdend gedrag maar niet de persoon. Een hulpverlener vermijdt woorden als ‘fout’, ‘dader’, ‘stoornis’ en ‘afwijking’.
 • Pedofilie is niet is te genezen. Behandeling richt zich erop dat de cliënt ermee kan leven op een manier die voor hem of haar acceptabel is en zonder dat de cliënt zelf of anderen daarvan schade ondervinden.

Privacy in de zorg

Het behoeft geen uitleg dat het hebben van pedofiele gevoelens bijzonder gevoelige informatie is. Je wil niet dat die informatie ongecontroleerd wordt gedeeld.

Neem voordat je een hulptraject start de tijd je te verdiepen in het onderwerp privacy. De meeste zorginstellingen verstrekken op hun website informatie over je rechten met betrekking tot privacy. Het Agentschap Zorg en Gezondheid, noemt de volgende rechten:

 • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kunt hierover verdere toelichting krijgen;
 • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren;
 • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn;
 • recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen u gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Het beschermen van privacy is mensenwerk en fouten komen dus voor. Wees alert en benadruk bij je hulpverlener het belang van jouw privacy en herhaal dat wanneer nodig.

Beroepsgeheim & Meldingsplicht

In België geldt in sommige beroepen het beroepsgeheim. Dat betekent dat personen met bepaalde functies niets mogen bekendmaken van wat hen in hun functie werd verteld. Het gaat om gezondheids- en welzijnsberoepen (arts, apotheker, maatschappelijk werker …) en politieagenten. Het beroepsgeheim blijft altijd gelden, ook wanneer de vertrouwensrelatie beëindigd is. Meer over het beroepsgeheim lees je op Belgium.be.

Als er ernstige vermoedens zijn dat iemand in gevaar is, geldt er een meldingsplicht bij bevoegde instanties. Dit kan alleen wanneer er sprake is van een situatie waarbij jij of een ander in gevaar is.

Pedofilie.be

De aan Pedofilie.be verbonden zorgprofessionals hebben ook deze meldplicht. Dit houdt in dat als iemand aan hen concreet aangeeft zichzelf of een ander in de nabije toekomst iets te gaan aandoen dan zullen de zorgprofessionals daarvan een melding maken. Een voorwaarde is dat de persoon te identificeren is. Een pseudoniem in de chat wordt niet beschouwd als een identificeerbaar persoon.
Als een zorgprofessional van plan is een melding te doen, laten zij dit de persoon indien mogelijk vooraf weten. De bij de chat betrokken zorgprofessionals hebben aangegeven dat het daadwerkelijk doen van een melding zéér zeldzaam is.

Er geldt geen meldplicht voor zaken uit het verleden. Pedofilie.be is geen formele organisatie en heeft daarom geen meldcode vastgesteld.

De moderatoren van de chat zijn geen zorgprofessionals en hebben geen meldplicht.

Zorgprofessionals buiten Pedofilie.be

De precieze procedure van de meldplicht kan per zorginstelling of hulpverlener verschillen. Het is een professionele norm om melding te doen bij bevoegde instanties als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Voor meer informatie zie: Gezondheid en Wetenschap, Identificatie en aanpak van seksueel misbruik bij kinderen.

Overzicht van hulpverleners

Huisarts
Een gesprek met de huisarts is vaak de start voor het vinden van hulp. Wil je een doorverwijzing naar een psycholoog of therapeut dan heb je een doorverwijzing nodig van de huisarts. Als je niet tegen je huisarts wilt zeggen dat je pedofiele gevoelens hebt, kun je zeggen dat je gevoelens van depressie hebt en graag een doorverwijzing wil naar een psycholoog.

Hieronder een overzicht van professionele hulpverleners.

Movearis.nl (Schagen, Noord-Holland)
Een bureau voor psychosociale counseling. Debby Versteege van Movearis is verbonden aan de chat van Pedofilie.be.

Jacqueline Therapy (Londen, Verenigd Koninkrijk)
Jacqueline van Oosterwijk werkt in het Verenigd Koninkrijk als therapeute en biedt daar een veilige praktijk voor mensen met elke en alle seksuele oriëntaties. Ze is gevestigd te Londen. Jacqueline is als zorgprofessional verbonden aan de chat van Pedofilie.be.

Stop it Now Vlaanderen
Een telefonische hulplijn of chat voor eerste hulp als je grenzen dreigt te overschrijden of pedofiele gevoelens hebt en professionele hulp zoekt.
Je kunt anoniem contact met hen opnemen en bijvoorbeeld alleen je regio melden, waarna Stop it Now voor jou een geschikte hulpverlener in jouw regio kan zoeken.

Ben je familie of een vriend van iemand met pedofiele gevoelens? Wil jij hierover in gesprek? Ook dan kun je terecht bij Stop it Now via hun website Naasten.

Seksuologische hulpverlening
Informatie over pedofilie met een sterke focus op delictgedrag en forensische zorg. Eveneens enkele zorgverleners met kennis van pedofilie.

Stoppen is mogelijk (online)
Een online zelfhulp methode voor mensen die zich zorgen maken over het bekijken van kinderporno. Zowel bedoeld voor mensen die kinderporno hebben bekeken als voor mensen die daartoe de neiging voelen.

I.T.E.R. – Hulp
Preventie van seksueel misbruik begint bij geen slachtoffers maken.  Stelt u zich vragen zoals ben ik een pedofiel?, of heb ik seksuele impulsen die tot schadelijk gedrag kunnen leiden?, of moet ik me zorgen maken over mijn internetgebruik?  Dan kan u hier terecht.  

1813 – zelfmoord preventie (online)
Denk je aan zelfmoord? Heb je nu hulp nodig? Bij de Zelfmoordlijn 1813 staat er iemand voor je klaar. Elk gesprek is anoniem en gratis.

Ben je seksuoloog, psycholoog of therapeut en vind je dat je in deze opsomming moet staan? Neem dan aub snel contact op met Pedofilie.be.